Thaa

މިކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 13 ޓްރައިސައިކަލް ( ބެޓްރީ ބަގީ ) ހޯދުން.

މި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 13 ޓްރައި ސައިކަލް ( ބެޓްރީބަގީ ) ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކައުންސިލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އެތަކެތި މިކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގެނެދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައިއެވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • ބިޑްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ މުއްދަތު: 01 މަރޗް 2022 އިން 09 މާރޗް 2022 ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން.
  • ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލިންކް: https://forms.gle/Ly2RZGLfShqf6sCh9 
  • ޕްރީބިޑް މީޓިންގ: 10 މާރޗް 2022 ދުވަހުގެ 10:00 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ބިޑް ހުށަހެޅުން: 20 މާރޗް 2022 ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް.

09 މާރޗް 2022 ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ފަހުން ރަޖިސްޓްރީވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

  • ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައެވެ.
  • ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 6780700 ނުވަތަ 7909242 ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: info@thaa.gov.mv