shabeen.waheed

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އައު ރީޖަނަލް ކޮމާންޑާރ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ތަޢާރަފް ބައްދަލްވުން

މި ރީޖަން އަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ރަޝީދު އާއި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ޢަލީ، ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޝިފާން ރަޝީދު، އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ހަމީދު ، އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ފާތިމަތު ޝިބާނާ އާއެކު ތައާރަފް ވުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނެވެ.