ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މާލެދަތުރު


ކޮޅުަމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާތާކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މާލެ ވަޑައިގަތުން

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *