ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުއުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ސީ 3 އިން ހިއުއަން ރިސޯސް މެނޭޖުމަންޓް ކިޔިވައިދިނުން ފެށުން.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *