ކައުންސިލުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ހަރަކާތްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލުން 2011 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް/މަޝްރޫޢުތައް

އަތޮޅުކައުންސިލުން 2012 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް/މަޝްރޫޢުތައް

އަތޮޅުކައުންސިލުން 2013 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް/މަޝްރޫޢުތައް