ކައުންސިލްގެ ތަސައްވުރު

thasavvaru

 

 

ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ހިތްގައިމުލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ހަލުވި ކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ، އެބައި މީހުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއެއްބައެއްވަންތަކަން އާލާކޮށް އެމީހުންގެ ސިކުނޑިތަކާއި ގޮތް ފޮތް ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލުމާއެކު ހިތްގައިމު ބަދަހި ގުޅުމެއް ގެނެސްދީ، އަތޮޅުގެ އެންމެހާރައްޔިތުންގެ މަންފައާއި ލާބަޔަށް މަސައްކަތްކޮށް އެމީހުނަށް ހިތްގައިމު ދިރިއުޅުމެއް ގެނެސްދިނުން.