ޑައުންލޯޑްސް

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް TPF
އައި.ޑީ ކާޑް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް DNR
އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް LL-1
ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް ML-1
އެއްގަމު އުޅަނޑު ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް LR-1
ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް އެދޭ ފޯމް LR-1
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް LR-1