ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯނު: 6780700 /  ފެކްސް: 6780042
އީމެއިލް: info@thaa.gov.mv ، operator@thaa.gov.mv

ޢައިޝަތު މަނިކެ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ފޯން: 9637232 / 7847810
އީމެއިލް: admin@thaa.gov.mv

ކައުންސިލް ބިއުރޯ
އީމެއިލް: secretariat@thaa.gov.mv
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.އާރް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން
އީމެއިލް: admin@thaa.gov.mv
ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
އީމެއިލް: budget@thaa.gov.mv
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އީމެއިލް: economic@thaa.gov.mv
ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ، ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
އީމެއިލް: plannin@thaa.gov.mv