ވޭމަންޑޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރާތްކޮށްފ

ވޭމަންޑޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 7 އަދި 8 ގެ ދަރިވަރުން ފިލާވަޅާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ. 20187 އޮކްޓޯބަރ 11 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި މިޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގަމުން ދާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގަތެވެ. މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރީ ކައުންސިލަރުންނާއި ޢިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތައް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިޒިޔާރަތުގައި ހަދިޔާއެއްގެގޮތުން ޕްރޮފެސަރ އުގައިލުގެ "ސިއްޙީ ހަދިޔާ" ފޮތް ދަރިވަރުންނަށް ދެވުނެވެ.

ފެކްޓްސް

ހުރިހާރަށްތަކެއް އަތޮޅުގެ ވަށައިގެންވާ ހަމައެކަނި އަތޮޅު (ތ)