ކޮމިޓީތައް

 

  1. މުޙައްމަދު ޔަސަޢު
  2. އުލްފާ އަޙްމަދު
  3. ޢާއިސަތުމަނިކެ
 1. މުޙައްމަދު މޫސާ – ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 2. މުޙައްމަދު ރަފީއު – ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 3. އަލީ އަމްޖަދު – ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 1. ހުސައިން ޖަބީން – ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް
 2. އަލީ ހުސައިން – ކައުންސިލް މެމްބަރ
 3. އަބްދުﷲ ނަސީފް – ކައުންސިލް މެމްބަރ
 4. އަޙްމަދު ނަޝީތު – ކައުންސިލް މެމްބަރ
 5. ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް – ކައުންސިލް މެމްބަރ
 6. މުޙައްމަދު ޔަސައު – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
 7. އަޙްމަދު އާރިފް – އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 1. އިބްރާހީމް ނަސީމް – ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
 2. މުޙައްމަދު ޔަސަޢު – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
 3. ޢަރީފް އާދަމް – ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް