އަތޮޅު ކައިންސިލް މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާހް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން
president@thaa.gov.mv

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަބީން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް
12 ޖުލައި 2021 އިން ފެށިގެން
vp@thaa.gov.mv

އަލްފާޟިލް އާދަމް މުޙައްމަދު

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީތު

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝިދު

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރީހާނު

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަލާލު

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ނަސީފް

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް ރަޝްވާން އާދަމް

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން

އަލްފާޟިލް ޢަޙްމަދު ޒަކީ

އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު
17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން